Perfil das usuarias

Mulleres con idades comprendidas entre 18 e 60 anos, autónomas para as Actividades Básicas da Vida Diaria, sen cargas familiares, que non presenten consumos activos de tóxicos, que por diversas circunstancias, atópense nalgunha das seguintes situacións:

  • En desamparo, carentes do apoio familiar necesario.
  • En situación ou risco de exclusión social, carentes dos recursos persoais, económicos e/ou sociais necesarios para asegurarse unha vida digna.
  • Vivindo en situación de rúa.