Metodoloxía de intervención

Primeira acollida

As mulleres chegan ao Fogar Santa Lucía, ben por iniciativa propia ou ben derivadas doutros servizos ou entidades como poden ser: Servizos Sociais do Concello da Coruña e concellos de localidades limítrofes, HUAC, H. M.Oza, H. P Piñor, CIM, ACCEM, FEAFES, Policía Nacional, etc.

A persoa usuaria que ingresa no Fogar é recibida pola directora, acompañada pola presidenta da Fundación Fogar Santa Lucía, quen lle informa acerca das normas do regulamento de regimen interior, así como cuestións relacionadas co funcionamento do centro (normas de convivencia, horarios, tarefas de mantemento do Fogar, etc). A muller solicitante ha de estar de acordo e comprometerse a respectar as mesmas.

Nunha primeira fase cóbrense as necesidades básicas de alimentación, aseo, vestido e aloxamento das mulleres que chegan ao centro. Neste momento comézase a recompilar a documentación que formará parte do seu expediente, para futuras intervencións. Durante esta etapa, elabórase a Historia Social da persoa usuaria como parte dos instrumentos que permiten ás traballadoras sociais coñecer os elementos relevantes da situación actual, historia e características da persoa usuaria

 

Observación

A través de entrevistas periódicas con a persoa usuaria lévase a cabo unha observación na que se teñen como obxectivos:

  • Establecer unha hipótese de intervención psicosocial.
  • Diagnosticar os aspectos significativos sobre os que traballar a través do seu proxecto persoal.

 

Acordo de proxecto

Respectando o proceso da persoa usuaria, elabórase  un proxecto de inclusión social e/ou socio-laboral (segundo proceda), que recolle aqueles obxectivos que esta desexa alcanzar, así como os recursos para logralo. Este proxecto avalíase unha vez ao ano e ofrécese  a posibilidade de  reformular aqueles que aínda non se alcanzaron.

 

Permanencia no centro

Durante a estancia da persoa usuaria no Fogar, o traballo máis importante é o seu seguimento constante e personalizado, para coñecer as súas necesidades, fortalezas e debilidades, a fin de axudarlle a alcanzar os obxectivos recolleitos no seu proxecto.

Atendendo ás súas posibilidades de inclusión socio laboral, poderiamos falar de dous grupos diferenciados: Por unha banda están aquelas usuarias que contan con habilidades persoais e sociais adecuadas, así como un grao de autonomía aceptable e por este motivo, teñen posibilidades de lograr a súa inclusión e vivir de maneira autónoma. Polo outro, están aquelas que debido en gran medida ás patoloxías mentais e/ou enfermidades físicas que presentan, consideramos improbable a súa inclusión social.

Coas primeiras, mobilízanse todos os recursos dos que dispón o Fogar (voluntariado, educadoras, traballadoras sociais, psicóloga e psiquiatra) e a comunidade, especialmente aqueles que están orientados a potenciar a empleabilidad. Durante a súa estancia trátase de lograr a súa recuperación integral, ou polo menos, estabilizar e minimizar as consecuencias das súas patoloxías, e potenciar ao máximo as súas habilidades persoais e sociais. Máis adiante proporciónaselles orientación na procura de emprego coa colaboración de: Servizo Municipal de Emprego, SEPE, Centros cívicos, C. F Violetas, APEM, FEAFES, F. Paideia, etc. Ofrécenselles medios para que consulten as ofertas do mercado laboral (internet e prensa), fomentando en todo momento a súa responsabilidade e autonomía. Doutra banda, ofréceselles apoio e motivación naqueles momentos nos que decae o seu entusiasmo.

O segundo grupo está constituído por aquelas usuarias cuxa inclusión laboral é pouco probable. A súa deterioración física e/ou psíquico  é importante en moitos casos, por iso é polo que a maioría das pautas de actuación estean encamiñadas a mellorar a súa calidade de vida.

 

Saída do centro

A saída do centro dependerá da consecución de os obxectivos marcados no seu proxecto, que tendo en conta  a situación de cada usuaria poderían ser: inclusión laboral, recuperación de lazos familiares, ingreso en vivenda tutelada, traslado a vivenda compartida, derivación a outro recurso, etc. Debemos aceptar que nalgúns casos, as saídas prodúcense como consecuencia do abandono do proxecto das propias usuarias, antes de lograr os obxectivos propostos.

A o longo de todo o período da súa permanencia no centro, trabállanse todos aqueles aspectos que favorecen a autonomía persoal da usuaria a fin de preparala para a vida fose do Fogar.  Por este motivo é importante preparar esta saída para que se produza coa maior garantía de éxito. Realízase un acompañamento durante todo este proceso e ofréceselle  apoio para instalarse na nova vivenda. Cando deixa definitivamente o Fogar, entrégaselle  un informe de baixa e proposta de futuro que recolle aqueles aspectos que se considera que a usuaria debe seguir traballando fose do mesmo, así como os obxectivos alcanzados durante a súa estancia.

Tras a saída contémplase a posibilidade de levar a cabo un seguimento do caso, para coñecer a evolución do mesmo e detectar posibles situacións de necesidade e/ou risco.